அல்லாஹ்வின் இணைந்து வரும் தன்மைகள் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

80

அல்லாஹ்வின் இணைந்து வரும் தன்மைகள் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

 

⚫1) தீர்ப்பளிப்பவர்களில் மேலான தீர்ப்பாளன் (அஹ்கமுல் ஹாகிமீன்)

(11:45)-(95: 83)

⚫2) கருணையாளர்களுக் கெல்லாம் மிகப்பெரும் கருணையாளன்

(7:151) (12: 64,92) (21: 83)

⚫3) கணக்கு கேட்பவர்களில் தீவிரமானவன்

(6:62)

⚫4) மக்களின் வணக்கத்திற்குரியவன்

(114:3)

⚫5) அஞ்சத் தகுதியானவன்

(74:56)

⚫6) மன்னிக்கத் தகுதியானவன்

(74:56)

⚫7) வானங்கள் பூமியை முன்மாதிரியின்றி படைத்தவன்

(2:117) (6: 101)

⚫8) சிறந்த பாதுகாவலன்

(12:64)

⚫9) தீர்ப்பளிப்பவர்களில் மிகச்சிறந்தவன் (கைருல் ஹாகிமீன்)

(7:87) (10:109) (12:80)

⚫10) கருணையாளர்களில் மிகச்சிறந்தவன்

(23: 109,118)

⚫11) இரணமளிப்பவர்களில் மிகச்சிறந்தவன்

(5:114) (22:58) (23: 72) (34:39) (62:11)

⚫12) மன்னிப்பவர்களில் மிகச்சிறந்தவன்

(7:155)

⚫13) வெற்றியளிப்பவர்களில் மிகச்சிறந்தவன்

(7:89)

⚫14) தீர்ப்பளிப்பவர்களில் மிகச்சிறந்தவன்

(6:57)

⚫15) சூழ்ச்சி செய்பவர்களில் மிகச்சிறந்தவன்

(3:54) (8:30)

⚫16) விருந்தளிப்பவர்கள், தங்கவைப்பவர்களில் மிகச்சிறந்தவன்

(23:29)

⚫17) உதவியாளர்களில் மிகச்சிறந்தவன்

(3:150)

⚫18) அனந்தரக்காரர்களில் (வாரிசுகளில்) மிகச்சிறந்தவன்

(21:89)

⚫19) பழிவாங்கும் தன்மையுடையவன்

(3:4) (5:95) (14:47)

⚫20) இரக்கத் தன்மையுடையவன்

(6: 147) (6: 133) (18:58)

⚫21) விசாலமான இரக்கமுடையவன்

(6: 147)

⚫22) அர்ஷுடையவன்

(40: 15) (81: 20) (85:15)

⚫23) நோவினை தரும் வேதனையளிப்பவன்

(41:43)

⚫24) கிருபையுள்ளவன்

(2:243,251) (3: 152,174) (10:60) (27:73) (40:61)

⚫25) மகத்தான கிருபையுடையவன் .

(2: 105) (3:74) (8:29) (57:21,29) (62:4)

⚫26) சக்தியுடையவன்

(51:58)

⚫27) சங்கையும் கண்ணியமும் உடையவன்

(55:27)

⚫28) பலமிக்கவன்

(53:6)

⚫29) மன்னிக்கும் பண்புடையவன்

13:6) (41:43)

⚫30) பழிவாங்கும் தன்மையுடையவன்

(39:37)

⚫31) கண்ணியத்திற்குரியவன்

(55 : 78)

⚫32) ஆற்றலுடையவன்

(40:3)

⚫33) வான வழிகளுடையவன்

(70:3)

⚫34) முன்சென்ற மூதாதைகளின் இறைவன் (ரப்பு)

(26:26) (37:126) (44:8)

⚫35) பூமியின் இறைவன்

(45:36)

⚫36) வானம் பூமியின் இறைவன்

(51:23)

⚫37) ஏழு வானங்களின் இறைவன்

(23: 86)

⚫38) வானங்களின் இறைவன்

(45:36)

⚫39) வானங்கள் பூமியின் இறைவன்

(13:16 (17:102) (18:14) (19:65)(21:56) (26:24) (37:5) (38:66) (43:82) (44 :7) (78:37)

⚫40) ஷிஃரா நட்சத்திரத்தின் இறைவன்

(53:49)

⚫41) அகிலத்தார்களின் இறைவன்

(1:2) (2:173) (5:28) (6:45, 71,162) (7:54, 61, 67, 104, 121) (10:10,37) (26:16, 23, 47, 67, 98, 109, 127, 145, 164, 180, 192) (27:8, 44) (28:30) (32:2)-(37:87, 182) (39:75) (40:64, 65, 66) (41:9) (43:46) (45:36) (56: 80)(59:16) (69:43) (81:29) (83:6)

⚫42) அர்ஷின் இறைவன்

(9:129) (21:22) (23: 86, 116) (27:26) (43: 82)

⚫43) கண்ணியத்திற்குரிய இறைவன்

(37: 180)

⚫44) அதிகாலையின் இறைவன்

(113: 1)

⚫45) சகல வஸ்த்துக்களின் இறைவன்

(6:164)

⚫46) கிழக்குகளின் இறைவன்

(37:5) (70:40)

⚫47) கிழக்கு, மேற்கின் இறைவன்

(26:28) (73:9)

⚫48) இரு கிழக்குகளின் இறைவன்

(55:17)

⚫49) இரு மேற்குகளின் இறைவன்

(55:17)

⚫50) மூஸா, ஹாரூனின் இறைவன்

(7:122)-(26:48)

⚫51) மனிதர்களின் இறைவன்

(114:1)

⚫52) ஹாரூன், மூஸாவின் இறைவன்

(106:3)

⚫53) இவ்வில்லத்தின் (கஅபாவின்) இறைவன்

(20:70)

⚫54) இவ்வூரின் (மக்காவின்) இறைவன்

(27:91)

⚫55) அந்தஸ்துகளை உயர்த்துபவன்

(4015)

⚫56) கணக்கு வாங்குவதில் துரிதமானவன்

(2:202) (3:19,199) (5:4) (13:41) (14:51) (24:39) (40:17)

⚫57) தண்டிப்பதில் துரிதமானவன்

(6:165) (7:167)

⚫58) பிரார்த்தனையை செவிமடுப்பவன்

(3:38) (14:39)

⚫59) வேதனை செய்வதில் கடினமானவன்

(2:165)

⚫60) தண்டிப்பதில் கடினமானவன்

(2:196,211) (3:11) (5:2, 98) (8:13, 25, 48, 52) (13:6) (40:3, 22) (59:4,7)

⚫61) கடுமையான சக்தியுள்ளவன்

(53:5)

⚫62) தர்க்கிப்பதில் மிகக்கடுமையானவன்

(13:13)

⚫63) மறைவானவற்றை அறிபவன்

(34:3) (72:26)

⚫64) வானங்கள் பூமியில் மறைந்திருப்பதை அறிபவன்

(35:38)

⚫65) மறைவானதையும், முன்னால் இருப்பதையும் அறிபவன்

(6:73)-(9:94, 105) (13:9) (23:92) (32:6) (39:46) (59:22) (62:8) (64:18)

⚫66) மறைவானவற்றை மிக அறிபவன்

(5: 109, 116) (9:78) (34:48)

⚫67) பாவத்தை மன்னிப்பவன்

(40:3)

⚫68) வானங்கள் பூமியை படைத்தவன்

(6:14) (12:101) (14: 10) (35:1) (39:46) (42:11)

⚫69) காலையை உதிக்கச் செய்பவன்

(6:96)

⚫70) வித்துக்களையும் அதிலுள்ள பருப்புகளையும் பிளப்பவன்

(6:95)

⚫71) நாடியதை செய்து முடிப்பவன்

(11:107) (85:16)

⚫72) பாவமன்னிப்பு (தௌபா) கோருதலை ஏற்றுக்கொள்பவன்

(40:3)

⚫73) சகல ஆட்சிகளுக்கும் உரித்தான அரசன் (மாலிக்குள் முல்க்)

(3:26)

⚫74) தீர்ப்பு நாளின் அரசன்

(1:4)

⚫75) உண்மையான அரசன்

(20:114)-(23: 116)

⚫76) மக்களின் அரசன்

(114:2)

⚫77) வானங்கள் பூமியின் ஒளி (நூர்)

(24:35)

⚫78) மன்னிப்பதில் விசாலமானவன்

(53:32)

⚫79) மரணித்தவர்களை உயிர்ப்பிப்பவன்

(30:50) (41:39)

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.