அல்லாஹ்வின் தன்மை பண்புகள் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

72

அல்லாஹ்வின் தன்மை பண்புகள் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

 

⚫1) அல்லாஹ்
அல்லாஹ்வின் தன்மைகள்

(1:1) – (குர்ஆனில் ஏறக்குறைய 2698 இடங்களில் அல்லாஹ்வை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது)

⚫2) வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ் ஒருவனே (இக்கருத்து ஏறக்குறைய 131 இடங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது

(2:133) (2:163) (3:18) (3:62) (4:87)

⚫3) பிந்தியவன் (ஆகிர்)

(57:3)

⚫4) ஏகன் (அஹத்)

(112:1)

⚫5) மிக உயர்ந்தவன் (அஃலா )

(79:24) (87:1) (92:20)

⚫6) மிக அறிந்தவன் (அஃலம்)

(3:36, 167 (4:25, 45) (5:61) (6:53, 58, 117, 119, 124) (10:40) (11:31) (12:77) (16: 101, 125) (17:25, 47, 54, 55, 84) (18: 19, 21, 22, 26) (19:70) (20:104) (22:68) (23:96) (26:188) (28:37, 56, 85) (29:10, 32) (39:70) (46:8) (50:45) (53:30, 32) (60:1,10) (68:7) (84:23)

⚫7) முந்தியவன் (அவ்வல்)

(57:3)

⚫8) உற்பத்தி செய்பவன் (பாரி)

(59:24)

⚫9) மறைவானவன் (பாத்தின்)

(57:3)

⚫10) நல்லவன் (பர்)

(52:28)

⚫11) உற்று நோக்குபவன் (பஸீர்)

(2:96, 110, 233, 237, 265) (3:15, 20, 156, 163) (4:58, 134) (5:71) (8:39,72) (11:112) (17:1, 17,30,96) (22:61,75 (25:20) (31:28) (33:9) (34:11) (35:31,45) (40:20, 44,56) (41:40) (42:11,27) (48:24) (49:18) (57:4) (58:1) (60:3) (64:2) (67:19) (76:2) (84:15)

⚫12) பாவமன்னிப்பு கோருதலை ஏற்றுக்கொள்பவன் (தவ்வாப்)

(2:37,54,128,160) (4:16, 64) (9:104,118) (110:3)

⚫13) ஒன்று சேர்ப்பவன் (ஜாமிஃ)

(3:9)-(4:14)

⚫14) அடக்கி ஆள்பவன் (ஜப்பார்)

(59:23)

⚫15) கணக்கு தீர்ப்பவன் (ஹஸீப்)

(4:6, 86) (33:39)

⚫16) பாதுகாவலன் (ஹஃபீள்)

(11:57) (34:21) (42:6)

⚫17) உண்மையாளன் (ஹக்)

(6:62) (10:30, 32) (18:44) (20:114) (22:6, 64) (23: 116) (24:25) (31:30) (41:53)

⚫18) ஞானமிக்கவன் (ஹகீம்)

(2:32)

⚫19) சகிப்புத்தன்மை உள்ளவன் (ஹலீம்)

(2:225, 235, 263) (3:155) (4:12) (5:101) (22:59) (64:17) (17:44) (33:51) (35:41)

⚫20) புகழுக்குரியவன் (ஹமீத்)

(2:267) (4:131) (11:73) (14:1,8) (22:24,64) (31:12, 26) (34:6) (35 :15) (41:42) (42:28) (57:24) (60:6) (64:6) (85:8) (4:131

⚫21) நித்திய ஜீவன் (ஹய்)

(2:255) (3:2) (5:111) (25:58) (40:65)

⚫22) படைப்பவன் (காலிக்)

(59:24)

⚫23) மதி நுட்பமானவன் (கபீர்)

(2:234)

⚫24) மிக அதிகம் படைப்பவன் (கல்லாக்)

(15:86) (36:81)

⚫25) இரக்கமுள்ளவன் (ரவூஃப்)

(2: 143,207) (3:30) (9:117,128) (16: 7, 47) (22: 65) (24:20) (57:9) (59:10).

⚫26) அளவற்ற அருளாளன் (ரஹ்மான்)

(1:1) (55:1) (24: 10) (49:12)

⚫27) நிகரற்ற அன்புடையோன் (ரஹீம்)

(1:1,3)

⚫28) உணவளிப்பவன் (ரஸ்ஸாக்)

(51:58)

⚫29) கண்காணிப்பவன் (ரகீப்)

(4:1) (5:117) (33:52)

⚫30) சாந்தியளிப்பவன் (ஸலாம்)

(59:23)

⚫31) செவிமடுப்பவன் (ஸமீஃ)

(2:127)

⚫32) நன்றியறிபவன் (ஷாகிர்)

(2:158) (4: 147)

⚫33) மிக அதிகம் நன்றியறிபவன் (ஷகூர்)

(35:30, 34) (42:23, 33) (64: 17) (17:3) 34)

⚫சாட்சியாக இருப்பவன் (ஷஹீத்)

(3:98) (4:79,166) (6:19) (10:29, 46) (13:43) (17:96) (29:52) (33:55) (46:8) (48:28)

⚫35) உண்மையாளன் (ஸாதிக்)

(6:146)

⚫36) தேவையற்றவன், முழுமையானவன் (ஸமது)

(112:2)

⚫37) தீங்களிப்பவன் (ழார்)

(58:10)

⚫38) வெளிப்படையானவன் (ளாஹிர்)

(57:3)

⚫39) மிகைத்தவன் (அஜீஸ்)

(2:129)

⚫40) மகத்தானவன் (அளீம்)

(2:255) (42:4) (56:74) (69:33, 52)

⚫41) மன்னிப்பவன் (அஃபுவ்)

(4:43,99,149) (22:60) (58:2,42)

⚫42) உயர்ந்தவன் (அலீ)

(2:255) (22:62) (31:30) (34:23) (40: 12) (42:4,51) (34:4)

⚫43) நன்கு அறிபவன் (அலீம்)

(2:29)

⚫44) மிக அதிகம் மன்னிப்பவன் (கஃப்பார்)

(20:82) (38:66) (39:5) (40:42) (71:10)

⚫45) மிக அதிகம் மன்னிப்பவன் (கஃபூர்)

(2:173)

⚫46) செல்வந்தன் (கனீ)

(2:263,267) (3:97) (6:133) (10:68 (14:8) (22:64) (27:40) (29 :6) (31:12, 26) (35:15) (39:7) (47:38) (57:24) (60:6) (64:6) (4:131)

⚫47) வெற்றியளிப்பவன் (ஃபத்தாஹ்)

(34:26)

⚫48) ஆற்றலுள்ளவன் (காதிர்)

(6:37,65) (17:99) (23:95) (36:81) (46:33) (70:40) (75: 4,40) (77:23) (86:8)

⚫49) அடக்குபவன் (காஹிர்)

(6:18,61)

⚫50) மிகத் தூய்மையானவன் (குத்தூஸ்)

(59:23) (62: 1)

⚫51) மிக ஆற்றலுள்ளவன் (கதீர்)

(2:20,106,109,148,259,284) (3:26,29,165,189) (4:133,149) (5:17,45) (25:54) (29:20) (30:50, 54) (33:27) (35:1, 44) (41:39) (42:19, 40, 120) (6:17) (8:41) (9:39) (11:4) (16: 70, 77) (22:6,39) (24:9, 29, 50) (46 33) (48: 21) (64 : 1) (65: 12) (66:8) (67:1)

⚫52) சமீபமானவன் (கரீப்)

(2:186) (11:61) (34:50)

⚫53) அடக்கி ஆள்பவன் (கஹ்ஹார்)

(12:39) (13:16) (14:48) (38:65) (39:4) (40:16)

⚫55) ஆற்றலுள்ளவன் (கவிய்)

(8:52) (11:66) (22:40,74) (40:22) (42:19) (57:25) (58:21) (33:25)

⚫55) நிர்வகிப்பவன் (கய்யூம்)

(2:255) (3:2) (20:111)

⚫56) போதுமானவன் (காஃபி)

(39:36)

⚫57) மிகப் பெரியவன் (கபீர்)

(4:34) (13:9) (22:62) (31:30) (34:23) (40:12)

⚫58) சங்கைமிக்கவன், தயாளன் (கரீம்)

(27:40) (82:6)

⚫59) நுட்பமிக்கவன் (லத்தீஃப்)

(6:103) (12:100) (22: 63) (31:16) (42:19 (67:14) (33:34)

⚫61) அபயமளிப்பவன் (முஃமின்)

(59:23)

⚫61) மிக உயர்ந்தவன் (முதஆலி)

(13:9)

⚫62) பெருமையுடையவன் (முதகப்பிர்))

(59:23)

⚫63) உறுதிமிக்கவன் (மதீன்)

(51:58)

⚫64) பதிலளிப்பவன் (முஜீப்)

(11:61)

⚫65) கண்ணியத்திற்குரியவன் (மஜீது)

(11:73) (85:15)

⚫66) அனைத்தையும் வரையறுத்து அறிபவன் (முஹ்ஸீ)

(58:6)

⚫67) அனைத்தையும் சூழ்ந்து கொள்பவன் (முஹீத்)

(2:19) (3:120) (8:47) (11:92) (41:54) (85: 20) (4 : 108, 126)

⚫68) உயிர்ப்பிப்பவன் (முஹ்யி)

(30:50) (41:39)

⚫69) இழிவுபடுத்துபவன் (முதில்)

(3:26)

⚫70) உதவி தேடப்படுபவன் (முஸ்தஆன்)

(12:18) (21: 112)

⚫71) உருவம் அமைப்பவன் (முஸவ்விர்)

(59:24)

⚫72) கண்ணியமளிப்பவன் (முயிஜ்)

(3:26)

⚫73) மீட்பவன் (முயீது)

(85:13)

⚫74) செல்வமளிப்பவன் (முhக்னி)

(53:48)

⚫75) பேராற்றல் உள்ளவன் (முக்ததிர்)

(54:42, 55) (18:45)

⚫76) வசதியளிப்பவன் (முக்னி)

(53:48)

⚫77) முறைப்படி கவனிப்பவன் (முகீத்)

(4:85)

⚫78) அரசன் (மலிக்)

(20:114) (23: 116)-(24:25) (31:30 (41:53)

⚫79) பேரரசன் (மலீக்)

(54:55)

⚫80) பழி வாங்குபவன் (முன்தகிம்)

(32:22) (43:41) (44:16)

⚫81) பாதுகாப்பவன் (முஹைமின்)

(59:23)

⚫82) எஜமானன் (மவ்லா)

(2:286) (3:150) (6:62) (8:40) (9:51) (10:30) (22:78) (47:11) (66:2)

⚫83) உதவிசெய்பவன் (நஸீர்)

(4:45, 75) (8:40) (17:80) (22:78) (25:31)

⚫85) ஒளி மிக்கவன் (நூர்)

(24:35)

⚫85) வழி காட்டுபவன் (ஹாதி)

(25:31)

⚫86) ஏகன் (வாஹித்)

(12 : 39) (13 : 16) (14 : 48) (38 : 65) (39:4) (40:6

⚫87) அனந்தரக்காரன் (வாரிஸ்)

(15:23) – (21:89) – (28:58)

⚫88) விசாலமானவன் (வாஸிஃ)

(2:115, 247, 261, 168) (3:73) (5:54) (24:32) (53:32)

⚫89) பாதுகாவலன் (பொறுப்பாளன்) (வாலீ)

(13: 11)

⚫90) அன்பு செலுத்துபவன் (வதூது)

(11:90) (85:14)

⚫91) பொறுப்பாளி (வக்கீல்)

(3:173) (4:81, 132, 171) (6:102) (11:2) (12:66) (17:65) (28:28) (33:3, 48) (39:62 (73:9)

⚫92) நேசன் (வலி)

(2: 107, 120, 257) (3:68) (42:7, 28) (4:45, 75) (5:55) (7:155) (34:41)

⚫93) வாரி வழங்குபவன் (வஹ்ஹாப்)

(3:8) (38:9,35)

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.