ஆலமுல் பர்ஜஹிற்கு சென்றவர் ஆலமுல் ஸஹாதாவிற்கு வர முடியுமா? 

77

 

தலைப்பு :- ஆலமுல் பர்ஜஹிற்கு சென்றவர் ஆலமுல் ஸஹாதாவிற்கு வர முடியுமா? 

மௌலவி :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.