இதுவரை நீங்கள் அறியாத பெரும் பாவங்கள்

77

 

தலைப்பு :- இதுவரை நீங்கள் அறியாத பெரும் பாவங்கள்

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.