இறந்தவர்களுக்கு கடன் இருந்தால் யார் அடைக்க வேண்டும்.

74

 

தலைப்பு :- இறந்தவர்களுக்கு கடன் இருந்தால் யார் அடைக்க வேண்டும்.

 

மௌலவி :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின்சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏஏகத்துவம

Leave A Reply

Your email address will not be published.