இறந்தவர்களுக்கு நன்மையை சேர்த்து வைக்க முடியுமா?

76

 

தலைப்பு :- இறந்தவர்களுக்கு நன்மையை சேர்த்து வைக்க முடியுமா?

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

 

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.