இளைஞர்களே! வாழ்க்கையில் எதிர் நீச்சல் வேண்டும்

85

 

தலைப்பு :- இளைஞர்களே! வாழ்க்கையில் எதிர் நீச்சல் வேண்டும்

மௌலவி :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.