ஐங்காலத் தொழுகையின் நிய்யத்துக்கள்

83

ஐங்காலத் தொழுகைகளின் நிய்யத்துக்கள் 

 

 

ழுஹர் தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى فرض الظهر أربع ركعات أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله اكبر

 

உஸல்லீ பர்ளல் ழுஹ்ரி அர்பஅ ரக்ஆத்தின் அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இலல கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்

 

அர்த்தம் :- ழுகருடைய பர்ளான நான்கு ரக்அத்துக்களையும் அதாவாக கஹ்பாவை முன்னோக்கி அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

 

அஸர் ழுஹர் தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى فرض العصر اربع ركعات أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ பர்ளல் அஸ்ரி அர்பஅ ரக்அத்தின் அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இலல கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- அஸருடைய பர்ளான நான்கு ரக்அத்துக்களையும் அதாவாக கஹ்பாவை முன்னோக்கி அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹு மிகப் பெரியவன்.

 

மஃரிப் தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى فرض المغرب ثلاث ركعات أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ பர்ளல் மஃரிபி தலாத ரக்அத்தின் அதாஅன் முஸ்தகபிலன் இலலீ கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- மஃரிபுடைய பர்ளான மூன்று ரக்அத்துக்களையும் சிறப்பான கஹ்பாவை முன்னோக்கி அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

 

இஷா தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى فرض العشاء أربع ركعات أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ பர்ளல் இஷாயி அர்பஅ ரக்ஆத்தின் அதாஅன் முஸ்தகபிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- இஷாவுடைய பர்ளான நான்கு ரக்அத்துக்களையும் அதாபாக கஹ்பாவை முன்னோக்கி அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

 

சுபஹ் தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى فرض الصبح ركعتين أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ பர்ளல் சுப்ஹி ரக்அதைனி அதாஅன் முஸ்தகபிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- ஸுப்ஹுடைய பர்ளான இரண்டு ரக்அத்துக்களையும் அதாவாக கஹ்பாவை முன்னோக்கி அல்லாஹவுக்காத்’ தொழுகிறேன். அல்லாஹு மிகப் பெரியவன்.

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.