குடியுரிமை சட்டமா? குழிப்பறிக்கும் சட்டமா?

84

 

தலைப்பு :- குடியுரிமை சட்டமா? குழிப்பறிக்கும் சட்டமா?

தலைப்பு :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.