திருக்குர்ஆனின் உட்பிரிவுகள்

143

திருக்குர்ஆனின் உட்பிரிவுகள்

 

1) மன்ஸில்கள் :- 7

 

2) ஜுஸ்வுகள் என்னும் பாகங்கள் :- 30

 

3) சூராக்கள் என்னும் அத்தியாயங்கள் :- 114

 

4) மக்கீ அத்தியாயங்கள் :- 86

 

5) மதனீ அத்தியாயங்கள் :- 28

 

6) ருகூவுகள்….. :- 588

 

7) ஆயத் என்னும் வசனங்கள்….. :- 6666 (6236)

 

9) வரலாறு கூறும் வசனங்கள் :- 1000

 

10) வாக்குறுதியளிக்கும் வசனங்கள் :- 1000

 

11) அச்சுறுத்தி எச்சரிக்கும் வசனங்கள் :- 1000

 

12) நன்மையை ஏவும் வசனங்கள் :- 1000

 

13) தீமையை விலக்கும் வசனங்கள் :- 1000

 

14) உவமை கூறும் வசனங்கள் :- 1000

 

15) ஆகுமானவற்றை விளக்கும் வசனங்கள் :- 250

 

16) தடுக்கப்பட்டவற்றை தெரிவிக்கும் வசனங்கள் :- 250

 

17) இறைதுதி கொண்ட வசனங்கள் :- 100

 

18) கலிமாத் என்னும் சொற்கள்… :- 76430

 

19) ஹுரூஃப் என்னும் எழுத்துக்கள் :-326671

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.