திருக்குர்ஆனிலுள்ள எழுத்துகளின் மொத்த எண்ணிக்கை

82

திருக்குர்ஆனிலுள்ள எழுத்துகளின் மொத்த எண்ணிக்கை

 

ا) அலிஃப் :- 48876

ب) பே :- 114428

ت) தே :- 11095

ث) ஸே :- 1276

ج) ஜீம் :- 3273

ح) ஹெ :- 3793

خ) கா :- 2416

د) தால் :- 5602

ذ) தால் :- 4677

ر) ரே :- 11793

ز) ஜே :- 1590

س) ஸீன் :- 5891

ش) ஷீன் :- 2253

ص) ஸாத் :- 2012

ض) ளாத் :- 1207

ط) தேய் :- 1277

ظ) ளேய் :- 842

ع) ஐன் :- 9220

غ) கைன் :- 2208

ف) ஃபே :- 8499

ق) காஃப் :- 6813

ك) காஃப் :- 9500

ل) லாம் :- 30432

م) மீம் :- 36560

ن) நூன் :- 45190

و) வாவ் :- 25536

ه) ஹே :- 19070

ي) யே :- 45919

 

ஜபர் எனும் அகர உயிர் குறிகள் :- 453143

 

ஜேர் எனும் இகர உயிர் குறிகள் :- 39582

 

பேஷ் எனும் உகர குறிகள் :- 8804

நுக்தா எனும் புள்ளிகள் :- 105684

 

மத்து எனும் நீட்டல் குறிகள் :- 1774

ஷத்து எனும் அழுத்தல் குறிகள் :- 1274

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.