தொழுகை, உளு, தயம்மம், மஸ்ஜித் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

217

தொழுகை, உளு, தயம்மம், மஸ்ஜித் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

 

1) தொழுகை மிக முக்கியமான கடமை

(2: 3, 43, 83, 110, 177)

2) தொழுகைகளை மிக கவனத்துடன் நிறைவேற்ற வேண்டும்

(2:238)

3) தொழுகையை உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றவேண்டும்

(4:103)

4) தொழுகையில் சோம்பல் காட்டுவது, நயவஞ்சகத்தனம்

(4:142) – (9:54)491-196-2171-6211

5) தொழுகையற்றவர் முஸ்லிமல்ல

(9:5, 11)

6) தொழுகையில் அல்லாஹ்வையே நினைத்திருக்க வேண்டும்.

(20:14)

7) தொழுகை தீயவைகளிலிருந்து தடுக்கிறது

(29:45)

8) தொழுகையில் அலட்சியம் செய்வது நாசத்தை உண்டாக்கும்

(107:5)

9) உள்ளச்சமுடைய தொழுகையே வெற்றிக்கு வழி

(23:2)

10) இரவுத் தொழுகை

(17:78, 79)-(50:40)-(51:17, 18)-(52:48, 49)-(73: 1-7, 20)-(76:26)

11) தொழுகையில் வெளிப்படையாக ஓதுதல்

(17: 110)

12) தொழுகை குறித்து கூறப்பட்டுள்ள வசனங்கள்

(2:3, 37, 43-46, 83, 110, 115, 142-145, 148, 153, 177, 186, 238, 239, 277)-(4:43, 77, 101, 102, 103, 162)-(5:6, 12, 55, 58, 91, 106)-(6:72, 92)-(7:55, 170, 205)-(8:2,3,4)-(9:5, 11, 18, 54, 71)-(10:87)-(11:114)-(13:22)-(14:31, 37, 40) :33, 41, 42)-(35: 18, 29, 30)-(42:38)-(50:39, 40)-(51:15-18)-(52:48, 49) – (58:13)-(62:9, 10)-(70: 22-24, 34)-(73:20)-(74:42)- (75:31)-(76:25, 26)- (17:78, 79, 110)-(19:31, 55, 59) – (20:7, 14, 130, 132)-(21:73)-(22:34, 35, 41, 77, 78)-(23: 1, 2, 9)-(27:3)-(29:45)- (30:17, 18, 31)-(31:4, 5, 17)-(33-(87: 15)-(96:9, 10)- (98:5)-(107:4, 5, 6)-(108:2).

13) குனிதல்

(2:43, 125)-(5:55)-(9: 112)-(22:26, 77)-(48:29)

14) குர்ஆன் ஆயத்துகளில் ஸஜ்தா செய்ய வேண்டிய இடங்கள்

(7:206)-(13:15)-(16:50)-(17: 109) – (19:58) – (22:18)-(25:60) – (27: 26)-(32:15)-(38:24)- (41:38) – (53: 62) – (84:21) – (96:19)

15) ஸுஜூது செய்தல்

(2:125)-(3:113)-(7:206)-(9: 112)-(13:15)- (16:49)-(22:18, 26, 77) – (25:64)-(27: 25)- (32:15)-(39:9)-(41:37)-(48:29)-(53: 62)-(55:6) – (68:42, 43)-(76:26)-(96: 19)

16) தொழுகையாளிகளின் தன்மைகள்

(23:2, 9)-(70:22, 23, 34, 35)

17) ஜும்ஆ தொழுகை

(62:9)

18) அச்சத் தொழுகை

(4:101, 102)

19) பிரயாணத் தொழுகை

(4:101)

20) இறை தூதர்கள் தொழுகைக்காக பிரார்த்தித்தல்

(14:37,40)

21) சுருக்கித் தொழுதல்

(4:102, 103)

 

துஆ பிரார்த்தனை

 

1) துஆவிற்கு ஆர்வமூட்டுதல்

(2:186)-(4:32)-(5:35)-(6:40-43, 52, 63)-(7:29, 55, 56, 180) – (17:110) – (25:77)-(27:62)-(32:16)-(35: 10) – (40: 14, 60, 65) – (52:28).

2) துஆவின் முறை

(7:55, 205)-(17:110)

3) திருக்குர்ஆனில் வந்துள்ள துஆக்கள்

(1:5, 6, 7)-(2:127, 128, 201, 255, 285, 286)-(3:8, 9, 16, 26, 38, 53, 147, 173, 191-194)-(4:32, 75) – (7:23, 47, 89, 126, 151, 155) – (10:85, 86)-(12:101)- (14:40, 41)-(17:24, 80, 81) – (18:10) – (20:25, 26, 114)-(21 : 83, 87, 89) – (23:29, 98, 109, 118)-(25:65, 74)-(26:83-85, 87-89)-(27:19, 62) – (28:16) – (40: 7, 8, 9, 44)-(44: 12)-(46: 15)-(59: 10)-(60:4, 5)-(66:8, 11)-(71: 28) (113: 1-5)-(114:1-6)

 

சுத்தம்

 

1) சுத்தம் செய்தல்

(2:222)-(3:42)-(5:6)-(8:11)-(56:79)-(74:4).

2) தயம்மம்

(4:43)-(5:6)

3) குளித்தல்

(2:222) – (4:43) – (5:6)

4) உளூச் செய்தல்

(4:43)-(5:6, 7)

5) கிப்லா-திசை

(2: 115, 143, 145, 148-150)

 

மஸ்ஜித் பள்ளிவாசல்

 

1) சங்கைமிக்க பள்ளிவாசல்

(2: 144, 149, 150, 191, 196, 217)-(5:2)-(8:34) (9:7,10, 28)- (17:1)-(22 :25) (48: 25,27) (02 : 8)

2) பள்ளி வாயில்களின் அந்தஸ்தும் அதன் கண்ணியமும்

(2:114, 187)-(7:29, 31)-(9:17, 18, 107, 108)-(18:21)-(22:40) – (24:36,37)-(72:18)

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.