நல்லோர்களை நேசிப்பதும் தீயோர்களை வெறுப்புதும்

98

 

தலைப்பு :- நல்லோர்களை நேசிப்பதும் தீயோர்களை வெறுப்புதும்

மௌலவி :- முஹாஜிரீன் நத்வி, காதிரி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.