நாம் கானும் எல்லா கனவும் பழிக்குமா?

79

 

தலைப்பு :- நாம் கானும் எல்லா கனவும் பழிக்குமா?

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு  

 

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.