நோன்பு குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

237

நோன்பு குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

 

1) நோன்பு கட்டாயக் கடமை

(2: 183, 185)

2) நோன்புடைய இரவுகளில் வீடு கூடலாம்

(2 : 187)

3) குற்றப்பரிகாரத்திற்காக கடமையாக்கப்பட்ட நோன்புகள்

(2:196)-(4:92)-(5:95)-(5:89)-(58:4)

4) உண்பதற்கு ஆகுமாக்கப்பட்டவைகள்

(2:168, 172, 173)-(3:93,94)-(4:160)-(5:1,3,4, 5, 87, 88, 93, 96)-(6:118, 119, 121, 140, 142-146, 150)- (10:59)-(16: 66, 67, 114, 115)-(22:28, 30)

5) நோன்பாளிகளுக்கு அல்லாஹ் வைத்திருக்கும் நன்மை

(33:35)

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.