பிறை பார்த்து நோன்பு வைத்தல் பிறை பார்த்து பெருநாள் கொண்டாடுதல்

87

 

தலைப்பு :- பிறை பார்த்து நோன்பு வைத்தல் பிறை பார்த்து பெருநாள் கொண்டாடுதல்

மௌலவி :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.