மய்யித்தை எவ்வாறு படுக்க வைக்க வேண்டும்?

84

 

தலைப்பு :- மய்யித்தை எவ்வாறு படுக்க வைக்க வேண்டும்?

மௌலவி :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.