மரணத்தருவாயில் உள்ளவர்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும்?

87

 

தலைப்பு :- மரணத்தருவாயில் உள்ளவர்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும்?

மௌலவி :- அப்துல்லாஹ் ஜமாலி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.