யா ரஸுலே! யா ஹபீபே ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீனே

62

 

பாடல் :- யா ரஸுலே! யா ஹபீபே ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீனே

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.