ரமலான் மாதம் வந்ததுமே நன்மை அள்ளித் தந்திருமே

143

 

பாடல் :- ரமலான் மாதம் வந்ததுமே நன்மை அள்ளித் தந்திருமே

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.