வானமென்ன பூமியென்ன எல்லாம் அவர் ஒளிதான்

73

 

பாடல் :- வானமென்ன பூமியென்ன எல்லாம் அவர் ஒளிதான்

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.