விதியை தடுக்க முடியுமா?

74

 

தலைப்பு :- விதியை தடுக்க முடியுமா?

மௌலவி :- சதீதுத்தீன் பாகவி ஹழரத் அவர்களின் சொற்பொழிவு 

 

WORLD ISLAM YSYR  ✍️  அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.