வித்ரு தொழுகையின் நிய்யத்து

76

வித்ருடைய இரண்டு ரகாஅத்து தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى سنة الوثر ركعتين أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ ஸுன்னத்தழ் வித்ரி ரக்அதைனி அதாஅன் முஸ்தகபிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் : வித்ருடைய ஸுன்னத் இரண்டு ரக்அத்துக்களையும் அதாவாக சிறப்பாக கஹ்பாவை முன்னோக்கியவனாக அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

 

வித்ருடைய ஒரு ரக்அத்து தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى سنة الوتر ركعة أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ ஸுன்னத்தழ் வித்ரி ரக்அதன் அதாஅன் முஸ்தகபிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- வித்ருடைய ஸுன்னத் ஒரு ரக்அத்தை அதாவாக சிறப்பாக கஹ்பாவை முன்னோக்கியவனாக அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.