வேதங்கள் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

93

வேதங்கள் குறித்து பேசும் திருக்குர்ஆன் வசனங்கள்

 

⚫1) இன்ஜீல்

(1-29) (3:3, 48.65) (5:46, 47, 66, 68, 110) (7:157) (9:111) (48:29) (57:27)

⚫2) தவ்ராத்

(3:3, 48, 50, 65, 93) (5: 43, 44, 46, 47, 66, 68, 110) (7:157) (9:111) (48:29) (61:6) (62:5)

⚫3) ஜபூர்

(3:184) (4163) (16:44) (17:55) (21: 105) (23:53) (26: 196) (35:25) (54:43. 52)

⚫4) இப்றாஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சுஹுபுகள்

(87:19)

⚫5) மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் சுஹுபுகள்

(53:36) (87:19)

⚫6) தூய வேதங்கள் குறித்து பேசும் வசனங்கள்

(2:53, 87, 113, 146, 174, 176) (3:23, 48, 78, 79, 81, 184) – (4:54, 136, 140) (5:15, 43-48, 110) (6:20, 91, 114, 154) (10:94) (11:17, 110 (15:4) (17:2.4) (19:12, 30) – (22:8) (23:49) (25:35)-(28:43) (29:27) – (31 20) (32:23) (37:117) (40:53) (41:45) (45:16) (46:12) (57:16, 26) (62:2)

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.