ஸலாதுல்லாஹ் ஸலாமுல்லாஹ் அலா தாஹா ரஸுலல்லாஹ்

70

 

பாடல் :- ஸலாதுல்லாஹ் ஸலாமுல்லாஹ் அலா தாஹா ரஸுலல்லாஹ்

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.