25 நபிமார்களின் யூதக் கிருஸ்தவப் பெயர்கள் 

95

25 நபிமார்களின் கிருஸ்தவப் பெயர்கள்

 

♦️1) நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் ஆதாம் 

 

♦️2) நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் நோவா 

 

♦️3) நபி இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் ஹெர்மிஸ்

 

♦️4) நபி இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் ஆபிரகாம் 

 

♦️5) நபி இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ இஸ்மாவேல் 

 

♦️6) நபி இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் ஈஸாக்கு 

 

♦️7) நபி யாஃகூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் யாக்கோபு 

 

♦️8) நபி யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ யோசேப்பு 

 

♦️9) நபி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் லோட் 

 

♦️10) நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் ஹட் 

 

♦️11) நபி ஸாலிஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் ஸலஹ் 

 

♦️12) நபி ஸுஹைப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் ஷூயாப் 

 

♦️13) நபி மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் மோசே 

 

♦️14) நபி ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ ஆரோன் 

 

♦️15) நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ டேவிட் 

 

♦️16) நபி சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் சாலமோன் 

 

♦️17) நபி அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் யோபு

 

♦️18) நபி துல்கிஃப்லி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் ஹிஸ்கீல் 

 

♦️19) நபி யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் யோனா 

 

♦️20) நபி இல்யாஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் எலியா 

 

♦️21) நபி யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் எலிஸா 

 

♦️22) நபி ஸகரிய்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் செக்கரிய்யா 

 

♦️23) நபி யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் யோவான்

 

♦️24) நபி ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் ஏசு” ஜீஸஸ் 

 

♦️25) நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் கிருஸ்தவ பெயர் மஹ்மதிம்

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.