25 நபிமார்களுடைய தந்தைமார்களின் பெயர்கள்

72

25 நபிமார்களுடைய தந்தைமார்களின் பெயர்கள் 

 

♦️1) நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மனித குலத்தின் தந்தையாவார். 

 

♦️2) நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை லாமக் 

 

♦️3) நபி இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை யர்த் 

 

♦️4) நபி இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின்  தந்தை  தாறஃ 

 

♦️5) நபி இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை  இப்ராஹீம் 

 

♦️6) நபி இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை  இப்ராஹீம் 

 

♦️7) நபி யாகூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை  இஸ்ஹாக் 

 

♦️8) நபி யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை  யாகூப் 

 

♦️9) நபி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை  ஹாரான் 

 

♦️10) நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின்  தந்தை ஸாலிஹ் 

 

♦️11) நபி ஸாலிஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை காபூல்

 

♦️12) நபி ஸுஹைப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை  இஸ்மயில் (மைகல்

 

♦️13) நபி மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை  இம்ரான் 

 

♦️14) நபி ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை  இம்ரான் 

 

♦️15) நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை ஈசாய் 

 

♦️16) நபி சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை தாவூத் 

 

♦️17) நபி அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை ஆமூஸ் 

 

♦️18) நபி துல்கிஃப்லி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை அய்யூப் 

 

♦️19) நபி யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை மத்தா 

 

♦️20) நபி இல்யாஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின்  தந்தை  யாஸீன் 

 

♦️21) நபி யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை  அஹ்தூப் 

 

♦️22) நபி ஸகரிய்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை லதுன் (பர்ஹிய்யா

 

♦️23) நபி யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தந்தை ஸகரிய்யா 

 

♦️24) நபி ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தந்தை இன்றி பிறந்தவர்கள். 

 

♦️25) நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின்  தந்தை  அப்துல்லாஹ் ஆவார்கள். 

 

குறிப்பு :- இங்கு குறிப்பிட பெயர்களில் பெரும்பான்மை இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இன்னும் சில பெயர்கள் வேறு சில நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை.

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.