25 நபிமார்களுடைய தாய்மார்களின் பெயர்கள்

89

25 நபிமார்களுடைய தாய்மார்களின் பெயர்கள்

 

♦️1) நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மனித தாய் குலத்திற்கும் தந்தையாவார்கள், ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை தவிர. 

 

♦️2) நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் பன்யூஸ் 

 

♦️3) நபி இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் பரகா 

 

♦️4) நபி இப்ராஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் லயூதா 

 

♦️5) நபி இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் ஹாஜரா 

 

♦️6) நபி இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் ஸாரா 

 

♦️7) நபி யாஃகூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் ரிப்கா 

 

♦️8) நபி யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் ராஹிலா 

 

♦️9) நபி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் 

 

♦️10) நபி ஹூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் மவாக்கா 

 

♦️11) நபி ஸாலிஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் ஜகூமு 

 

♦️12) நபி ஸுஹைப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் 

 

♦️13) நபி மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் யூகானிதா 

 

♦️14) நபி ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் யூகானிதா 

 

♦️15) நபி தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் நிட்சவெத் 

 

♦️16) நபி சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் மீகால் 

 

♦️17) நபி அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் 

 

♦️18) நபி துல்கிஃப்லி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் எத்தித்தி 

 

♦️19) நபி யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் மாதூரா 

 

♦️20) நபி இல்யாஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் எலியா 

 

♦️21) நபி யஸவு அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் அத்தாலியாள் 

 

♦️22) நபி ஸகரிய்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் செக்கரிய்யா 

 

♦️23) நபி யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின்  தாய் ஈசாவு (யூனானிஎலிசபெத்

 

♦️24) நபி ஈஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் தாய் மர்யம் அம்மையார் 

 

♦️25) நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்  அவர்களின் தாய் ஆமினா அம்மையார் 

 

குறிப்பு :- இங்கு குறிப்பிட பெயர்களில் பெரும்பான்மை இஸ்லாமிய வரலாற்று நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. இன்னும் சில பெயர்கள் வேறு சில நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை.

WORLD ISLAM YSYR ✍️ அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.