ஜும்ஆவுடைய முந்தின ஸுன்னத்து தொழுகையின் நிய்யத்து

88

ஜும்ஆவுடைய முந்தின ஸுன்னத்து தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى سنة الجمعة ركعتين أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة قبلية لله تعالى الله اكبر

 

உஸல்லீ ஸுன்னத்தழ் ஜும்அதி ரக்அதைனி கப்லிய்யதன் அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இலல் கஃபதிஷ் ஷர்பத்தி லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- ஜும்ஆவின் முந்தின ஸுன்னத் இரண்டு ரக்அத்துக்களையும் அதாவாக சிறப்பாக கஹ்பாவை முன்னோக்கியவனாக அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

 

ஜூம்ஆ தொழுகையின் நிய்யத்து

 

اصلى فرض الجمعة ركعتين أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة مأموما لله تعالى الله أكبر

உஸல்லலீ பர்ளல் ஜும்ஆத்தி ரக்அதைனி அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இல்ல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி மஃமூமன் லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- ஜும்ஆவுடைய பர்ளு ரக்அத்துக்களையும் இமாமுடன் இரண்டு சிறப்பான கஹ்பாவை முன்னோக்கி அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

 

ஜும்ஆவுடைய பிந்தின ஸுன்னத்து தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى سنة الجمعة ركعتين أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريف بعدية لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ ஸுன்னத்தழ் ஜும்அதி ரக்அதைனி பஃதிய்யத்தன் அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இலல் கஃபதிஷ் ஷர்பத்தி லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- ஜும்ஆவின் பிந்திய ஸுன்னத் இரண்டு ரக்அத்துக்களையும் அதாவாக சிறப்பாக கஹ்பாவை முன்னோக்கியவனாக அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹு மிகப் பெரியவன்.

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.