தஹஜ்ஜத் தராவீஹ் தொழுகைகளின் நிய்யத்துக்கள்

82

தஹஜ்ஜுத் தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى سنة التهجد ركعتين أداء مستقبلا إلى الكعبة الشريفة لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ ஸுன்னதத் தஹஜ்ஜுதி ரக்அதைனி அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி லில்லாஹி தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- தஹஜ்ஜுத் உடைய ஸுன்னத்தான இரண்டு ரக்அத்துக்களையும் அதாவாக சிறப்பான கஹ்பாவை முன்னோக்கி அல்லாஹுவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹ் மிகப் பெரியவன்.

 

தராவீஹ் தொழுகையின் நிய்யத்து

 

أصلى صلوة التراويج ركعتين أداء مستقبلا إلى الكفة الشريفة مأموما لله تعالى الله أكبر

 

உஸல்லீ ஸலாத்தத் தராவீஹி ரக்அதைனி அதாஅன் முஸ்தக்பிலன் இலல் கஹ்பதிஷ் ஷரீபத்தி மஃமூமன் லில்லாஹித்தஆலா அல்லாஹு அக்பர்.

 

அர்த்தம் :- தராவீஹ் தொழுகை இரண்டு ரக்அத்துக்களையும் அதாவாக சிறப்பாக கஃபாவை முன்னோக்கி மஃமூமாக அல்லாஹவுக்காத் தொழுகிறேன். அல்லாஹு மிகப் பெரியவன்.

 

WORLD ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.